All Samiksha's Badges

Samiksha has earned 2 badges!
 • Discussion Starter
  Discussion Starter
  ‎11-30-2021
  Earned by 1,968
 • Super Early Bird
  Super Early Bird
  ‎11-24-2021
  Earned by 1,629